ANVÄNDARVILLKOR

 [Westfield Mall of Scandinavia] Lady Gaga celebrates Love For Sale brought to you by Westfield In Centre Experience

Läs dessa användarvillkor noggrant då de påverkar dina rättigheter och skyldigheter enligt lagen och anger villkoren enligt vilka Rodamco Handel AB, 556782-9311 (”arrangören”) tillgängliggör [Westfield Mall of Scandinavia] Lady Gaga celebrates Love For Sale brought to you by Westfield (”evenemanget”) samt biljetterna till detta. Genom att ta emot biljetter till evenemanget (”biljetterna” och enskilt ”biljett”) och genom att acceptera villkoren anses du vara bunden till och godkänner att följa användarvillkoren som anges nedan (”villkoren”). ”Biljettinnehavare” benämns även ”deltagare”.

Observera: Din biljett garanterar inte ditt tillträde till evenemanget. Biljetter måste bytas ut mot ett armband på evenemangsdagen. Endast de med armband kan delta i evenemanget. Biljetterna är gratis och kommer att delas ut enligt först-till-kvarn-principen.

1. Allmänna villkor

1.1. Biljetterna är för personligt bruk. Du får inte auktionera ut, donera, sälja eller annonsera om biljettförsäljning på internet eller någon annanstans utan vårt föregående skriftliga medgivande.

1.2. En giltig biljett måste tas fram för varje deltagare. I Storbritannien och Europa måste barn under 16 år vara i sällskap med en vuxen (en person över 18 år). I USA måste barn under 18 år vara i sällskap med en vuxen.

1.3. Biljetter som erhållits på ett sätt som bryter mot villkoren, eller som enligt vår rimliga bedömning används eller är avsedda att användas på ett sätt som bryter mot villkoren, blir ogiltiga. Detta kan innebära att du nekas inträde till evenemanget eller att biljetten annulleras utan att du meddelas om detta. Ingen kompensation kommer att ges under sådana omständigheter och vi förbehåller oss rätten att även hålla inne med eventuell återbetalning.

1.4. Du får inte använda biljetter som priser i kampanjer, tävlingar, gästfrihetspaket, auktioner eller utlottningar (inklusive de som har att göra med välgörenhet) utan vårt föregående skriftliga medgivande.

2. Bokning

2.1. Biljetter måste erhållas från oss via vår dedikerade biljettplattform (begränsat antal biljetter). Vi förbehåller oss rätten att vägra sälja eller distribuera biljetter till enskilda personer, företag eller byråer om vi misstänker brott mot, eller avsikten att bryta mot, användarvillkoren eller evenemangets interna bestämmelser.

2.2. Du ansvarar för att informationen i din beställning är korrekt innan du bekräftar beställningen. När du har bekräftat din beställning kan inte bokningens uppgifter ändras och biljetterna är endast giltiga för den tid, dag och köpcentrum som anges på dem.

2.3. När du har slutfört din beställning av biljetter accepterar vi inga förfrågningar om ändringar i din bokning (utom i undantagsfall). Var därför noga med att kontrollera bekräftelsen innan du gör din beställning.

3. Leverans och hämtning

3.1. När du bokar dina biljetter och mottar bokningsbekräftelsen kommer dina biljetter att skickas till dig via vår biljettleverantör Eventbrite. Biljetten måste sedan bytas ut mot ett armband på det datum, plats och tid som anges på biljetten mot uppvisande av en giltig identitetshandling. Detta armband kommer då att ge inträde till evenemanget för den individen.

3.2. Kontrollera alltid dina biljetter vid mottagande eller när du hämtar ut dem och meddela oss omedelbart om det finns några felaktigheter. Misstag vid beställningen kan inte alltid korrigeras och eventuella korrigeringar görs efter arrangörens eget gottfinnande.

4. Ersättning av biljetter och armband

4.1. Arrangören ansvarar inte för förlorad, stulen eller skadad biljett eller armband. Eventuell ersättning av förlorade, skadade eller stulna biljetter eller armband sker efter arrangörens eget gottfinnande.

5 Inträde

I Storbritannien och Europa måste alla barn under 16 år vara i sällskap med en vuxen som också har anmält sig och fått en biljett. I USA måste barn under 18 år vara i sällskap med en vuxen.

2.1. Alla deltagare måste ha ett armband för att kunna delta i evenemanget. Armbanden kommer att finnas tillgängliga för upphämtning vid Water Plaza från kl. 12.00 på evenemangsdagen och endast mot uppvisande av giltig identitetshandling för varje deltagare. Armbanden finns tillgängliga enligt först-till-kvarn-principen.
Det finns ett begränsat antal biljetter till evenemanget globalt och tillträdet stängs när denna nivå har uppnåtts och evenemanget är fullbokat.

Arrangören lämnar inte ut armband till personer som:
(a) inte kan uppvisa en giltig identitetshandling
(b) är under 16 år och inte i sällskap med en vuxen
(c) har identifieringsuppgifter som inte stämmer överens med uppgifterna på biljetten som lämnades vid anmälan


Din biljett garanterar inte ditt inträde till evenemanget. Biljetter måste bytas ut mot ett armband på evenemangsdagen. Endast de med armband kan delta i evenemanget. Biljetterna delas ut enligt först-till-kvarn-principen.

Arrangören förbehåller sig rätten att neka tillträde till evenemanget bland annat på grund av skäl som rör hälsa och säkerhet samt licensering eller i händelse av att en biljett är ogiltig av någon anledning.

Alla deltagare godkänner följande villkor:

(a) Att respektera de instruktioner som ges i reglerna för evenemanget
(b) Att följa alla instruktioner från evenemangspersonal och/eller säkerhetspersonal som ansvarar för att hantera incidenter, olyckor och evakuering av evenemangsområdet.
(c) Att följa bestämmelserna i eventuella interna föreskrifter om sådana finns, vid disken där armbanden hämtas ut samt på köpcentrumet.
(d) Arrangören kontrollerar eventuella väskor vid tillträde till evenemanget.
(e) Tillträde kommer att nekas alla deltagare som har med sig förbjudna föremål vilka anges nedan:
○ Alkohol
○ Batterier
○ Djur
○ Stora väskor (endast små väskor är tillåtna)
○ Knivar eller något annat föremål som kan användas som vapen
○ Paraplyer
○ Flaskor
○ Mat och dryck (som inte köpts på evenemangsplatsen)
○ Öppen låga, brandfarliga vätskor eller gnistproducerande föremål
(f) En liten väska (under 25 I) får tas med in på evenemanget. Väskor kommer att kontrolleras.
(g) Deltagaren samtycker till att gå med på alla eventuella kontroll- eller verifieringsåtgärder för att säkerställa säkerheten för människor och egendom på evenemangsplatsen. Detta inkluderar kontroll av innehållet i en persons väska.

Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst kunna begära att biljettinnehavare lämnar evenemanget eller Westfield-köpcentrumet och arrangören har rätt att vidta lämpliga åtgärder för att verkställa denna rättighet. Arrangören kan till exempel vägra åtkomst till eller avlägsna en biljettinnehavare från evenemangsplatsen eller Westfield-köpcentrumet som:
(a) har uppträtt på ett sätt som sannolikt kan påverka säkerheten eller störa andra besökare;
(b) har uttryckt sig hotfullt, kränkande eller förolämpande eller betett sig på ett sätt som kan störa ordningen eller som medvetet har försökt att skada egendom eller någon del därav på Westfield-köpcentrumet; eller
(c) enligt arrangörens rimliga bedömning är påverkad av alkohol eller droger.
Alla biljettinnehavare måste följa de allmänna regler som förevisas på evenemanget.


6 Hälsa och säkerhet
Arrangören kan komma att utföra kontroller emellanåt för att säkerställa säkerheten för alla besökare och du samtycker till att du själv och/eller dina tillhörigheter kontrolleras innan tillträde till evenemanget för att förhindra att olämpliga föremål eller vapen förs in på evenemanget.

Du får inte ha med dig några vapen, glasflaskor, brandfarliga vätskor eller något annat som arrangören bedömer kan vara farligt på evenemanget.

Rökning är strängt förbjudet under evenemanget av hälso- och säkerhetsskäl.

Att äta och dricka är tillåtet som en del av erbjudandet på evenemangsplatsen men ska ske enligt de restriktioner och regler som anges i köpcentrumets interna regler.

Deltagarna ska följa alla relevanta säkerhetsföreskrifter och bestämmelser när de deltar i evenemanget.

I enlighet med [lokala] myndigheters lagar och bestämmelser gällande covid-19 godkänner du att följa alla ökade säkerhets- och hygienkrav när du besöker evenemanget.

Du är skyldig att följa alla relevanta säkerhetsföreskrifter och bestämmelser under evenemanget.


7 Öppettider och tillgänglighet
Arrangören förbehåller sig rätten att, av säkerhetsskäl eller av någon annan anledning, stänga evenemanget efter eget gottfinnande. Arrangören kommer att i möjligaste mån meddela om en sådan stängning i förväg.


8 Arrangörernas ansvar gentemot dig
Förutom ansvar för dödsfall eller personskada till följd av arrangörens vårdslöshet är arrangören och dess anställda eller ombud, alla företag inom Unibail-Rodamco-Westfield Group och dess anställda eller ombud, inte ansvariga för förlust eller skada som uppstår inklusive, men utan begränsning till, nödsituation, trångmål eller annan olägenhet som orsakats under evenemangets gång eller under evakuering från evenemanget på grund av stängning eller olycka.


9. Ansvarsbegränsning

9.1. Arrangören påtar sig inget ansvar för (i) nätverks-, dator-, maskinvaru- eller programvarufel av något slag som kan begränsa eller försena köp eller leverans av biljetter eller (ii) någon handling eller underlåtenhet från tredje parts leverantör som ligger utanför arrangörens rimliga kontroll.

9.2. Arrangören ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår under evenemangets gång såvida detta inte är ett resultat av att arrangören inte fullföljer sina skyldigheter.

9.3. Ingenting i dessa användarvillkor ska utesluta eller begränsa arrangörens ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av arrangörens vårdslöshet eller dess tjänstemän eller anställdas vårdslöshet eller för missvisande information som lämnats i bedrägligt syfte.

10. Allmänt

10.1. Innehav av en biljett ger dig inte några rättigheter (underförstått eller på annat sätt) att använda, ändra, kopiera eller på annat sätt hantera varumärken, logotyper och/eller immateriella rättigheter som finns på biljetten eller på annat material i samband med evenemanget. Obehörigt nyttjande av innehållet från evenemanget kan bryta mot lagar beträffande upphovsrätt, varumärke, integritet, publicitet, kommunikation och annan lagstiftning och all sådan användning kan resultera i att du blir ansvarsskyldig, inklusive ådrar dig eventuellt straffrättsligt ansvar.

10.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra de annonserade datumen, öppettider och schemat för evenemanget utan föregående meddelande om detta är nödvändigt av något skäl.

10.3. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Nya användarvillkor träder i kraft när dessa meddelas dig eller vid publicering online.

10.4. I händelse av motsägelse mellan dessa användarvillkor och de interna föreskrifterna, gäller villkoren i de interna föreskrifterna.

10.5. Lagarna i ditt land reglerar dessa allmänna villkor och eventuella anspråk och tvister (enligt avtalet eller på annat sätt) som uppstår till följd av eller som avser dessa allmänna villkor eller föremålet ifråga kommer att prövas av behörig fransk domstol, såvida inte ditt lands lagar förbjuder detta.


11. Hur vi använder dina personuppgifter

11.1. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy som finns tillgänglig på den dedikerade plattformen.

11.2. Denna policy beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas, dina rättigheter och hur du kan kontakta oss. Du kommer också att tillhandahålla personuppgifter till vår samarbetspartner för biljettförsäljning som kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

11.3. Om du har några frågor angående dessa användarvillkor, kontakta
events-westfieldmallofscandinavia@urw.com

12. Kontakt

12.1. Om du har några frågor om evenemanget, tveka inte att kontakta oss på events-westfieldmallofscandinavia@urw.com