INTEGRITETSPOLICY

1. Allmänt
Rodamco Handel AB (556782-9311) (”Vi” eller i förekommande fall ”Oss”) behandlar som personuppgiftsansvarig dina personuppgifter i samband med ditt deltagande i ett evenemang som innefattar det exklusiva online-evenemanget Lady Gaga celebrates Love For Sale brought to you by Westfield Fanzone inklusive en visning av ett exklusivt framträdande av Lady Gaga på köpcentrumet Westfield Mall of Scandinavia (”Köpcentrumet”) (”Evenemanget”).

Syftet med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är att informera dig om (i) hur Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du lämnar in eller som framkommer i samband med att du deltar i Evenemanget samt (ii) dina rättigheter, hur du utövar dessa rättigheter och vad Vi gör för att hjälpa dig att utöva dina rättigheter.

Läs denna Integritetspolicy noggrant.

2. Personuppgiftsansvarig
Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter under Evenemanget är:

Rodamco Handel AB, org. nr 556782-9311, Box 7846, 103 98 Stockholm.

3. Kategorier av personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, rättslig grund och säkerhetsåtgärder

3.1 Insamling

För att anmäla dig till Evenemanget måste du ange ditt förnamn, efternamn och din e-postadress som kommer att lämnas in via anmälningsformuläret till Evenemanget.

Du behöver dessutom förse Oss med en giltig identitetshandling när du hämtar ut det obligatoriska armbandet som gör att du får tillträde till Evenemanget. En sådan identitetshandling kommer att kontrolleras av den person som delar ut armbanden och ingen kopia kommer att göras eller sparas.

Om du är medlem i Westfields lojalitetsprogram registrerar Vi att du har anmält dig till Evenemanget och sådan information kommer att behandlas i enlighet med integritetspolicyn för Köpcentrumets lojalitetsprogram.

Inga andra personuppgifter, webbhistorik eller dataöverföring samlas in med avseende på ditt deltagande i Evenemanget.

3.2 Användning

Som personuppgiftsansvarig behandlar Vi dina personuppgifter i syfte att:

a) Arrangera och genomföra Evenemanget; och

b) Om du är 16 år eller äldre, och med ditt samtycke, skicka information till dig via e-post om de förmåner som erbjuds via Köpcentrumets lojalitetsprogram inklusive information om förmånerna från lojalitetskortspartner som kan tillgängliggöras via lojalitetskortet samt information om evenemang och aktiviteter som hålls i Köpcentrumet. Vi använder inte dina personuppgifter till att skicka dig information och förmåner relaterade till lojalitetsprogrammet i Köpcentrumet såvida Vi inte har fått ditt föregående samtycke.

Vi understryker att Vi endast kommer att behandla personuppgifter för personer som är 16 år eller äldre för det ändamål som beskrivs i detta stycke.

Som följd av detta avråder Vi därför starkt från att ge ditt samtycke för sådana ändamål om du är under 16 år.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som anges i stycket a) är att sådan behandling utgör ett berättigat intresse för den personuppgiftsansvarige i samband med hanteringen av organiseringen av- och tillträdet till Evenemanget.

Vi behandlar din e-postadress för att kunna skicka ut information och förmåner relaterade till lojalitetsprogrammet i Köpcentrumet (b) på grundval av ditt samtycke.

När du anmäler dig till Evenemanget erbjuds du därför möjligheten att ge Oss ditt samtycke så att Vi kan använda dina personuppgifter till att skicka dig sådan information och förmåner, inklusive information om förmånerna från lojalitetskortspartner som kan tillgängliggöras via lojalitetskortet samt information om evenemang och aktiviteter som hålls i Köpcentrumet.

Säkerhetsåtgärder
Att skydda din integritet och dina personuppgifter är vår högsta prioritet.
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, i synnerhet tekniska och organisatoriska sådana, för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Observera dock att ingen informationsöverföring via internet eller lagringsteknik kan garanteras vara 100 % säker.

5. Personuppgiftsbiträden, överföring och delning av personuppgifter
Vi använder personuppgiftsbiträden:

- Eventbrite som ansvarar för bokningsplattformen

- Företaget som ansvarar för hanteringen av tillträdet till Evenemanget (distribution av armband)

- Unibail Management S.A.S. (UMA), för att hantera utskick av information om lojalitetsprogrammet i Köpcentrumet enligt ovan. Observera att UMA använder en tjänsteleverantör som är belägen utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (SALESFORCE). Överföring av personuppgifter till USA säkerställs genom undertecknande av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Observera att du måste skapa ett konto på Eventbrites webbplats och detta hanteras av Eventbrite i rollen som personuppgiftsansvarig. I dessa fall, se Eventbrites egen integritetspolicy för mer information.

6. Tidsperiod för lagringen av personuppgifter
Om dina personuppgifter endast behandlas inom ramen för ditt deltagande på Evenemanget kommer dina personuppgifter att lagras från insamlingen och fram till en månad efter att Evenemanget har ägt rum, med förbehåll för bestämmelserna i avsnitt 7 nedan.

Som nämnts i avsnitt 3 ovan kommer din identitetshandling att kontrolleras när du hämtar ut ditt armband. Ingen kopia av din identitetshandling kommer att göras eller sparas.

Om du har gett Oss ditt samtycke till att ta emot information och förmåner relaterade till lojalitetsprogrammet och/eller nyheter om Köpcentrumet, lagrar vi dina personuppgifter i 12 månader i enlighet med ditt samtycke eller tills du återkallar ditt samtycke, beroende på vad som inträffar först.

7. Bildrättigheter

När du deltar i Evenemanget kan bilder/fotografier på dig återges i videor och/eller fotografier under Evenemanget, både i samband med fanzone-upplevelsen men också på den virtuella live-upplevelsen på live.westfield.com.

Sådana fotografier och/eller videor kommer att lagras under ett (1) år från evenemangsdatumet.

Du samtycker härmed till- och ger oss rätten till mångfaldigande och framställande av sådana videor och/eller fotografier enligt följande:

I mångfaldiganderätten ingår bland annat rätten att framställa eller låta en tredje part framställa några eller alla videor och/eller fotografier på alla medier, med någon metod som finns nu eller i framtiden, och med någon metod för analog eller digital kommunikation på vilket IT-, optiskt eller digitalt medium som helst och på alla online-, telekommunikations-, audiovisuella eller multimedienätverk.

Rätten till offentlig visning omfattar bland annat rätten att tillhandahålla videorna och/eller fotografierna, helt eller delvis, till allmänheten med någon metod som finns nu eller i framtiden, i synnerhet genom att visa dem för allmänheten, sända dem antingen via markbunden tv-kanal eller digitalt, ladda upp dem på internet och generellt sett med någon analog eller digital kommunikationsmetod, på vilket IT-, optiskt eller digitalt medium som helst, på alla online-, telekommunikations-, audiovisuella eller multimediala nätverk.

Om du inte vill att din bild/fotografi ska behandlas på ett sådant sätt, informera en medlem i evenemangsorganisationen så snart du anländer till platsen för Evenemanget.

8. Dina rättigheter som registrerad

Enligt all gällande lagstiftning har du rätt att:

- få tillgång till dina personuppgifter: Vi kommer att ge dig detaljerad information om dina personuppgifter som behandlas.

- få rätta dina personuppgifter: om de personuppgifter Vi behandlar om dig är felaktiga.

- få radera dina personuppgifter: om du vill att Vi ska radera vissa eller alla dina personuppgifter.

- invända mot behandlingen av dina personuppgifter: om du vill att Vi ska avbryta behandlingen av dina personuppgifter tills Vi kan uppvisa tvingande och legitima skäl som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

- begränsa behandlingen av dina personuppgifter: om du bestrider riktigheten, lagligheten eller vårt behov av att behandla dina personuppgifter begränsar Vi behandlingen av dina personuppgifter till ett minimum (lagring) och, om tillämpligt, behandlar dem endast för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller, vid behov, för att skydda en annan fysisk eller juridisk person eller annat begränsat skäl enligt gällande lagstiftning.

- motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format eller att få överföring av sådan information till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Observera att rättigheterna beror på den rättsliga grunden för behandlingen.

Behandling baserat på ditt samtycke, du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange någon anledning. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen under förutsättning att du har gett ditt samtycke tidigare.

Om du vill utöva dessa rättigheter och/eller få all relevant information, kontakta Oss på följande e-postadress: Dp.nordics@urw.com.

För att undvika intrång i tredje parts rättigheter förbehåller Vi oss rätten att, vid behov, närmare kontrollera din identitet genom att be dig att tillhandahålla ett ID-dokument.

Vi svarar inom 1 månad efter mottagandet av din begäran men Vi förbehåller Oss rätten att förlänga denna period med 2 månader om nödvändigt beroende på din begärans komplexitet. Vi kommer under alla omständigheter att informera dig inom 1 månad efter mottagandet av din begäran om Vi beslutar att förlänga svarsperioden.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, om du anser att Vi inte agerar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

9. Uppdatering av denna Integritetspolicy
Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy emellanåt. Om Vi gör ändringar som Vi anser är betydande och kräver ditt samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig via Evenemangets plattform och efterfråga ditt samtycke i tillämpliga fall.