LADY GAGA CELEBRATES LOVE FOR SALE, BROUGHT TO YOU BY WESTFIELD – VINN ETT PERSONLIGT MEDDELANDE FRÅN LADY GAGA – ALLMÄNNA VILLKOR

Rodamco Handel AB (556782-9311), Box 7846, 103 98 Stockholm och Unibail Management (ett förenklat aktiebolag med ett aktiekapital på 138 258 600 euro, med säte i Paris (75016) – 7 place du Chancelier Adenauer, registreringsnummer 414878389 i Paris bolagsregister, Frankrike) (nedan gemensamt kallad ”Arrangören”), anordnar en kostnadsfri pristävling utan förpliktelser med namnet ”Win a personal message from Lady Gaga prize draw” (nedan kallad ”Tävlingen”), som äger rum från och med den 1 september 2021 till och med den 5 september 2021, enligt nedan villkor.

Tävlingsvillkor

a) Deltagande i Tävlingen sker genom att anmäla sig till det exklusiva online-evenemanget Lady Gaga celebrates Love for Sale brought to you by Westfield (”Evenemanget”) samt skicka in en motivering till varför just du ska vinna, allt mellan den 1 september 2021 och den 5 september 2021 kl. 19.00. Länken till webbplatsen för anmälan; live.westfield.com, samt information om deltagande i tävlingen skickas ut via e-post till medlemmarna i Westfield Club. Din motivering måste skickas in separat till: motivering@unibail-rodamco.com

b) För att delta i Tävlingen måste man vara medlem i Westfields lojalitetsprogram eller inneha ett Westfield-konto.

c) Endast en anmälan per person. Inget köp krävs för att delta.

d) Anmälningar och motiveringar som tas emot senast kl. 19.00 den 5 september 2021 medverkar i Tävlingen. Arrangören påtar sig inget ansvar för försenade, försvunna, ofullständiga eller oigenkännliga anmälningar.

e) Deltagare måste vara minst sexton år samt bosatta i Sverige. Anställda inom Unibail-Rodamco-Westfield koncernen, deras familjemedlemmar och ombud och andra personer med koppling till Tävlingen får inte delta.

f) Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa ett bidrag och/eller att välja ett vinnande bidrag helt efter eget omdöme. Bidrag kommer att verifieras. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget omdöme, avsluta, ändra eller tillfälligt avbryta Tävlingen och ändra dessa allmänna villkor utan föregående meddelande, om Arrangören anser att detta är nödvändigt.

g) Underlåtenhet att följa dessa allmänna villkor innebär att din tävlingsanmälan automatiskt ogiltigförklaras. Lagarna i landet reglerar dessa allmänna villkor och eventuella anspråk och tvister (enligt avtalet eller på annat sätt) som uppstår till följd av eller som avser dessa allmänna villkor eller föremålet ifråga kommer att prövas av svensk domstol. Anmälan till- och deltagande i Tävlingen innebär att dessa allmänna villkor accepteras.

h) Tävlingen sponsras, stöds eller administreras inte på något sätt av den som tillhandahåller plattformen (Maestro) eller av Lady Gaga, hennes team eller eventuella företrädare eller företag som företräder henne (nedan kallad ”Artisten”). Deltagarna förstår och samtycker till att de tillhandahåller sin information till Arrangören och inte till Maestro eller Artisten. Genom att delta i Tävlingen befriar deltagaren Maestro och/eller Artisten från talan eller anspråk som uppstår till följd av Tävlingen. Eventuella frågor, kommentarer eller klagomål rörande Tävlingen måste riktas till Arrangören, inte till Maestro eller Artisten.

Arrangören, dess ombud och affärspartner frånsäger sig i den utsträckning lagen tillåter allt ansvar för (a) förlust eller skada som uppstår till följd av eller i samband med Tävlingen eller mottagandet eller innehavet av något pris (förutom de garantier eller villkor som följer av lagar och som inte kan undantas); (b) riktigheten i någon beskrivning eller illustration av priset; (c) förlust, skada, bristande tillgänglighet eller sent mottagande av priser eller kommunikation i samband med Tävlingen och (d) eventuella avgifter, pålagor, skatter eller andra kostnader som vinnaren kan behöva betala i samband med ett pris. Arrangören frånsäger sig vidare ansvar för eventuell personskada eller sakskada som deltagaren eller någon annan person lider i samband med eller till följd av deltagande i eller nedladdning av material i anslutning till Tävlingen. Arrangören ansvarar inte för brister eller försening i leveransen eller fullgörandet av sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor i händelse av oförutsedda omständigheter utanför dess kontroll. Sådana omständigheter innefattar men är inte begränsade till väderförhållanden, brand, översvämning, orkan, strejk, arbetskonflikt, krig, krigshandlingar, politiska oroligheter, upplopp, inre oroligheter, oundvikliga olyckor, lag som har företräde eller andra omständigheter som utgör force majeure. Arrangören ansvarar inte för någon tredje parts handlingar eller underlåtenheter om deltagare ställs inför problem av något slag i samband med deltagande i Tävling

Pris
a) Vinnaren av Tävlingen kommer att vinna ett pris i form av ett personligt, förinspelat videomeddelande från Lady Gaga (totalt 1 st vinnare i Sverige). Inga kostnader som uppkommer i samband med Tävlingen kommer att ersättas utöver vad som uttryckligen anges i dessa allmänna villkor. Meddelandet kommer att vara 15 sekunder långt och vi kommer att kräva att vinnaren uppger några personliga fakta som möjliggör ett personligt meddelande, vilket kan inkludera men inte är begränsat till vinnarens namn, land och favoritlåt med Lady Gaga. Värdet på vinsten uppskattas till 1 USD.

b) Arrangörens tävlingsjury, som består av fem personer som är anställda hos Unibail-Rodamco-Westfield) utser vinnaren i tävlingen. Juryns val av vinnare är slutgiltigt och kan eller överklagas. Juryn behöver inte motivera sitt beslut.

c) Inget kontantalternativ kommer att erbjudas, utan priset måste godtas som det erbjuds, kan inte överlåtas och är beroende av tillgänglighet. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst utan förgående meddelande ersätta priset eller del därav med ett pris av motsvarande eller högre värde i händelse av oförutsedda omständigheter och/eller dra tillbaka eller ändra kampanjen.

d) Vinnaren måste hemlighålla all information om priset och får inte offentliggöra sin vinst på något sätt, inte heller på sociala medier, fram till den 30 september 2021. Underlåtenhet att följa detta medför att priset blir ogiltigt/annulleras.

e) Priset skickas till vinnaren via e-post den 30 september 2021.

f) Vinnaren får dela sitt personliga meddelande på sin egen sociala medieplattform den 30 september 2021 och när som helst efter detta datum.

Meddelande

a) Vinnaren meddelas via e-post från domänen urw.com mellan den 6 september och den 10 september 2021. E-postmeddelandet innehåller information om hur det personliga meddelandet levereras.

b) Vinnaren kommer att bli ombedd att uppge ytterligare information om sig själv som underlag för innehållet i det personliga meddelandet. Om vinnaren inte svarar på Arrangörens e-postmeddelande inom 3 dagar, eller inom annan tidsperiod som anges i meddelandet, förbehåller sig Arrangören rätten att utse en annan mottagare till priset.

Publicering

Vinnaren samtycker till att delta i all reklam, marknadsföring eller andra kommersiella aktiviteter som rör Tävlingen och godkänner att deras namn, motivering, fotografi, bild, avbildning och röst och liknande får användas av Arrangören och/eller URW:s dotterbolag i all relaterad marknadsföring utan föregående medgivande eller granskning.

Hur vi hanterar dina personuppgifter

I och med anmälan till Tävlingen skickar deltagarna sina personuppgifter till Arrangören som kommer att använda dessa personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Ytterligare information om hur personuppgifterna hanteras och skyddas beskrivs i vår integritetspolicy som finns på live.westfield@urw.com samt https://se.westfield.com/mallofscandinavia/integritetspolicy. Arrangörens dataskyddsteam kan nås på: dp.nordics@urw.com.

Deltagare som samtyckt till att få marknadsföringsmaterial från tävlingssponsorer förstår att deras personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med sponsorns (inte Arrangörens) integritetspolicy och att det är sponsorn som ansvarar för att säkerställa att deltagarens personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagarna. Om deltagare har frågor eller klagomål rörande en sponsors behandling av deras personuppgifter bör de vända sig direkt till den aktuella sponsorn.